Урокі праекта «Чытаем па-беларуску з velcom» | НОВОГРУДОК.BY

Урокі праекта «Чытаем па-беларуску з velcom»

Урокі праекта «Чытаем па-беларуску з velcom» сабралі больш за 3 000 малодшых школьнікаў у Гродзенскай вобласці

Апошнім этапам сацыяльнага адукацыйнага праекта «Чытаем па-беларуску зvelcom» ў сыходзячым годзе стала Гродзенская вобласць. Незвычайныя ўрокі беларускай мовы і літаратуры сабралі больш за 3 000 вучняў малодшых класаў у 25 школах Гродзеншчыны.Ужо больш за 14 000 вучняў 2-3 класаў з чатырох рэгіёнаў Беларусі паўдзельнічалі ў адукацыйнай праграме.

 Галоўная задача праекта «Чытаем па-беларуску зvelcom» – развіць цікавасць у малодшых школьнікаў па ўсёй краіне да беларускай мовы, літаратуры і культуры. Для гэтага распрацавана спецыяльная інтэрактыўная праграма. Праводзяць заняткі незвычайныя настаўнікі – вядомыя беларускія пісьменнікі, паэты і акцёры:  Уладзімір Ліпскі, Раіса Баравікова, ЮрыйЖыгамонт, Алёна Масла, Наталля Бучынская. Настаўнікамі праекта часта становяцца беларускія спартоўцы і тэлевядучыя.  Ініцыятарам «Чытаем па-беларуску зvelcom» з’яўляецца кампанія velcom пры падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Школы і гімназіі Ліды, Ваўкавыска, Смаргоні, Навагрудка і Слоніма прынялі ўдзел у адукацыйнай праграме ў лістападзе і снежні. У Гродна займальныя ўрокі сацыяльнага праекта прайшлі адразу ў дзевяці ўстановах адукацыі ў адзін дзень.

Спецыяльны ўрок, прысвечаны 125-годдзю з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Багдановіча, прайшоў у гродзенскім Новым Замку. У ім прынялі ўдзел вядомыя беларускія пісьменніцы Раіса Баравікова і Алёна Масла, тэлевядучыя ЮрыйЖыгамонт і Аляксандр Улейчык, дырэктар Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея-комплексу каралеўскіх палацаў — Новага і Старога Замка — ЮрыйКітурка, загадчыца Літаратурнага музея Максіма Багдановіча Алена Рапінчук, а таксама  больш за 100 вучняў Гродзенскай гарадской гімназіі. Дзеячы культуры разам з малодшымі школьнікамі чыталі вершы паэта і гарталі старонкі яго біяграфіі.

«Удзел у праекце «Чытаем па-беларуску з velcom» дае магчымасць сустрэцца з дзецьмі, для якіх, па сутнасці, і пішуцца казкі. Відаць, гэта і ёсць самая кароткаядарога да чытача – непасрэднаезнаёмства. Расказацьімпрасваіхгерояў, і, штовельмі важна, атрымацьадваротнуюсувязь ад свайгочытача. Ну, а перадусім — зрабіцьімгненніяднання з роднаймовайяшчэбольшяркімі і пазнавальнымі», –расказала дзіцячая пісьменніца Наталля Бучынская.

За год існавання праекта вучні 110 школ Мінска, Гродзенскай, Брэсцкай і Гомельскай абласцей сустрэліся з вядомымі пісьменнікамі, паэтамі, спартоўцамі і тэлевядучымі. Падобныя ўрокі атрымліваюцца сапраўды яркімі і запамінальнымі. Нядзіўна, што за час існавання ініцыятывы арганізатары пастаянна атрымліваюць лісты з просьбамі пра правядзенне падобных урокаў у гарадскіх і сельскіх школах. Каманда «Чытаем па-беларускузvelcom» адгукаецца на запыты ад устаноўадукацыі. Так, на Гродзеншчыне ўрок праекта прайшоў у сельскай беларускамоўнай школе ў аграгарадку Квасоўка.

Уроки проекта «Чытаем па-беларуску з velcom» собрали более 3 000 младших школьников в Гродненской области

Последним этапом социального образовательного проекта «Чытаем па-беларуску з velcom» в уходящем году стала Гродненская область. Необычные уроки белорусского языка и литературы собрали более 3 000 учеников младших классов в 25 школах Гродненщины. Уже более 14 000 учеников 2-3 классов из четырёх регионов Беларуси поучаствовали в образовательной программе.

Главная задача проекта «Чытаем па-беларуску з velcom»  – развить интерес у младших школьников по всей стране к белорусскому языку, литературе и культуре. Для этого разработана специальная интерактивная программа. Проводят занятия необычные учителя – известные белорусские писатели, поэты и актёры:  Владимир Липский, Раиса Боровикова, Юрий Жигамонт, Алена Масло, Наталья Бучинская. Наставниками проекта часто становятся белорусские спортсмены и телеведущие.  Инициатором «Чытаем па-беларуску з velcom» является компания velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.

Школы и гимназии Лиды, Волковыска, Сморгони, Новогрудка и Слонима приняли участие в образовательной программе в ноябре и декабре. В Гродно увлекательные уроки социального проекта прошли сразу в девяти учреждениях образования в один день.

Специальный урок, посвященный 125-летию со дня рождения классика белорусской литературы Максима Богдановича, прошел в гродненском Новом Замке. В нем приняли участие известные белорусские писательницы Раиса Боровикова и Алена Масло, телеведущие Юрий Жигамонт и Александр Улейчик, директор Гродненского историко-археологического музея-комплекса королевских дворцов – Нового и Старого Замка – Юрий Китурко, заведующая Литературного музея Максима Богдановича Елена Рапинчук, а также  более 100 учеников Гродненской городской гимназии. Деятели культуры вместе с младшими школьниками читали стихи поэта и листали страницы его биографии.

«Участие в проекте «Чытаем па-беларуску з velcom» дает возможность встретиться с детьми, для которых, по сути дела, и пишутся сказки. По-видимому, это и есть самая короткая дорога к читателю – непосредственное знакомство. Рассказать им о своих героях, и, что очень важно, получить обратную связь от своего читателя. И, конечно – сделать мгновения единения с родным языком еще более яркими и познавательными», – рассказала детская писательница Наталья Бучинская.

За год существования проекта ученики 110 школ Минска, Гродненской, Брестской и Гомельской областей встретились с известными писателями, поэтами, спортсменами и телеведущими. Подобные уроки получаются действительно яркими и запоминающимися. Неудивительно, что за время существования инициативы организаторы постоянно получают письма с просьбами о проведении подобных уроков в городских и сельских школах. Команда «Чытаем па-беларуску з velcom» откликается на запросы от учреждений образования. Так, на Гродненщине урок проекта прошел в сельской белорусско язычной школе в агрогородке Квасовка.

 

Похожие новости:

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.